KHON LAO HUCK XAT

ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງ ກຸ່ມ“ຄົນລາວຮັກຊາດ” ນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນລາວ
ທີ່ແຕກກະຈະກະຈາຍກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຍັງ ຄິດວ່າໂຕເອງຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ແລະ
ຍັງຮັກ ແລະ ເປັນຫ່ວງ ນຳໂຊກຊາຕາກັມ ຂອງຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ລາວຢູ່..ເປົ້າໝາຍ
ທີ ສອງ ກໍຄື ຢາກໃຫ້ ຄົນລາວທີ່ ມີຈິດໃຈຮັກເຊື້ອແພງຊາດນີ້ ໄດ້ມີໂອກາດ ຮູ້ຈັກຮັກແພງ
ຊຶ່ງກັນແລະກັນ..ສ້າງຄວາມສມານສາມັກຄີ..ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວຄາວ ກ່ຽວກັບ ສັງຄົມ
ລາວ ແລະປະເທດລາວ...ເປົ້າໝາຍ ທີ ສາມ ກໍຄື ຊຸຍູ້ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ໄປສູ່ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ແບບຫລາຍພັກ ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ.