Кыргызстан-Алтай-Хакасия

Бул топ 4 бир тууган элдин: кыргыз, алтай, хакас жана шорлордун маданиятына, алардын этникалык жана тарыхый байланыштарын талкулоо учун тузулгон. Баардык катышуучуларга ойдо жакта белгиленген темадагы талкууларга катышуу жана ар кандай илимий макалаларды жайгаштыруу сунушталат.

--------------------------------------------------------

Эта группа посвящена культуре, этническим и историческим связям 4-х братских народов: кыргызов, алтайцев, хакасов и шорцев. Всем участникам предлагается участвовать в обсуждениях на указанную тему, выкладывать различные научные статьи.