Anti-Corruption Movement of Afghanistan

همه از قهرمانی هفت تن از کارمندان ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا باخبر هستیم. ایجاد این گروپ در شبکه اجتماعی فیس بوک تلاشی است در جهت حمایت از این حرکت وطندوستانه و آگاهی دهی به مردم افغانستان برای مبارزه صلح آمیز و قانونی با فساد اداری در کشور.
بزودی اسنادی در دسترس اعضای این گروپ قرار خواهد گرفت که حکایت از موجودیت فساد در اداره آیسا دارد. این اسناد شک و تردیدی را که گریبان گیر تعدادی از دوستان عضو این گروپ شده را از میان خواهد برداشت تا اعضای گروپ بصورت دست جمعی و یک صدا از طرق صلح آمیز به فساد اداری نی بگویند.
همه با هم, میتوانیم!