REAL TONGAN WOMEN CLUB of Utah (RTWC)

Fakatulou atu moe ngaahi tala kotoape 'o e Fonua kae 'ata mu'a kiate kimautolu ke mau fakaha 'emau founga mo homau taumu'a. Ko e kulupu ni na'e fokotu'u ia ko ha maka fetokoni'aki 'o ha'a fefine, pea na'e ngofua ke kau pe ha taha pe ki ai 'I he State ko Utah. 'O tatau aipe pe 'oku ke lanu ha pe siasi ha pe 'oku ke lea fefe pe teunga fefe. He ko e fakataha'anga 'o e masiva ki he tu'umalie.

'Oku 'iai homau Palesiteni, Tokoni Palesiteni, Talekita , Sekelitali pea mo hono tokoni pea pehe ki he Tauhi Pa'anga pea mo hono tokoni. 'Oku mau ngaue fakataha foki pea moe Tongan Society 'o Utah pea koe lahi 'o 'emau ngaahi fakataha 'a ia 'oku fakahoko pe ia ki he 'ofisi 'o e Sosaieti Tonga. Pea 'oku mau fakamalo ai mo e loto fiefia 'I he'enau anga'ofa ke fakahoko 'emau ngaahi fakataha 'I honau 'ofisi .

'Oku mau fakataha fakahili uike,'I lili seniti ke ma'u pe 'I he po ko ia, pe ko ho'o saving ka kuopau keke kau ki ha taha 'oe ongo kulupu. 'A ia koe kulupu 'uluaki koe $100 pea koe kulupu hono ua koe $50.

'Oku lahi foki 'emau ngaahi fanga ki'i taumu'a ki he'emau kulupu ke mau tokoni atu ai pea pehe 'emau tokoni pe kiate kimautolu. 'Oku 'amanaki ke mau foaki atu ha ngaahi sikolasipi 'I he tutuku 'a e ako 'I Mee ni.Pea 'oku mau fakataumu'a ke mau fai ia 'I he ta'u kotoape ko ha tokoni ki he tamaiki ako, 'osi mei he High School.

'I he lolotonga ni, 'oku lolotonga lele ai 'emau kalasi suka 'I he uike ki he uike. 'Ikai ngata he ma'u 'o 'emau ki'i seniti mei ai ka 'oku mau ako ai 'a e ngaahi me'a lahi.

'Oku mau celebrate 'a e ngaahi Holiday kotoape pea 'oku katoi e ngaahi lelei kotoape 'I he tu'unga finematu'a ni. 'Okapau teke fie kau mai ki he kalapu ni, pea 'oku 'ata pe ki he taha kotoape.
Ka kuo pau ke ke :
1. Lesisita $20.00
2. Pea ke tauhi 'a e lao 'o e kalapu ni
3. Pea ke toka'i mo fakapa'apa'i 'a e taha kotoape.

Tu'a 'ofa atu.