ห้องวีซ่าต่างๆ - Visa

เดิมทีเฟสบุคกลุ่มห้องวีซ่าต่างๆเป็นข้อมูลการขอวีซ่าของคนไทยที่ต้องการเดินทางมาประเทศสวีเดน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกคนไทยที่อยู่ประเทศอื่นเข้ามาสอบถามข้อมูลด้วย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนยุโรป ดังนั้นสมาชิกที่จะโพสถามกรุณาบอกชื่อประเทศที่คุณจะยื่นวีซ่าหรือขอข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วย เพราะเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในประเทศที่คุณต้องการข้อมูลจะได้ให้คำตอบได้ถูกต้อง โดยปกติหากว่าอ่านภาษาอังกฤษหรือภาษาทางราชการของประเทศที่ต้องการขอวีซ่า หรือการขอสัญชาติได้ ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดจากหน้าเว็บ Immigration ของประเทศที่คุณอยู่ได้เลย สำหรับคนไทยที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ การแจ้งเกิดแจ้งตาย เลื่อนการคัดเลือกทหาร หรือขอหนังสือใบมอบอำนาจต่างๆ ก็สามารถเข้าไปในเว็บสถานฑูตไทยประจำประเทศที่คุณพักอาศัยได้เช่นกัน เพราะทั้งเว็บ ตม. และเว็บสถานฑูต ถือเป็นข้อมูลโดยตรงอยู่แล้ว ส่วนสมาชิกท่านอื่นที่ต้องการให้ข้อมูลเพื่อนกรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนตอบด้วยว่าสมาชิกที่โพสถามต้องการข้อมูลของประเทศอะไร จะได้ไม่ทำให้ผู้ที่ขอข้อมูลสับสน

*********************************

กฎระเบียบการขอวีซ่าประเภทต่างๆและกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเรื่องระยะเวลาการรอวีซ่าการขอเพิ่มสัญชาติของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากกฎระเบียบพื้นฐานทั่วไปปกติกรณาอย่าเอาเคสหรือกรณีของตัวเองเป็นที่ตั้งเพื่อแจ้งข้อมูลผิดๆให้เพื่อน เพราะเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน