iranian friends in uk

کلیه ی اتفاقات, مناسبتها و کنسرتها یی که در انگلیس مربوط به ایرانیهاست و یا گفته ها و شنیده ها, نظرات و انتقاداتون با احترام به مخاطب قابل اشتراک در اینجاست ....
دوستانی که اهل انگلیس نیستند متاسفانه نمیتونیم از حضورشون استفاده کنیم لطفا درخواست ندهند...
خط قرمز این گروه پرچم شیر و خورشید هست بر طبق قانون دموکراتیک مشروطه و کسایی که از پرچمهای غیر از این پرچم در صفحه هاشون استفاده میکنند ،حذف خواهند شد...از پذیرفتن
افرادی که به هر دلیلی علاقه به اعضای جنایت کار حکومت فاشیستی اسلامی دارند از خامنه ای تا خاتمی از متکی تا ظریف هم در این صفحه جایی ندارند...