ETHIOPIAN EPISCOPAL CHURH YOUTH ASSEMBLY DIOCES OF INQWEBA

Lonyaka andiwuvalanga kakuhle sukela oko waqalayo ndixhalabile lizinga lolutsha lwengingqi endikuyo yasebhayi igraph yalo iyehla imihla ngemihla mna mntu uwaziyo amandla ezithili ndiqaphele okokuba kweziyi 8 sinye esinosihlalo ongumfana phantse zonke ngamabhinqa yaye andifuni ukuyayamisa nesosizathu kodwa on a serious note akukuko BHAYI masike sizibuze kutheni lusifa ngexesha lethu siselulawulweni iyintoni le bisenziwa nw inqabileyo ?..kutheni kunqabe nokufuthelana kwenkokheli ezisondeleneyo masizibuze ingaba kunyaka ozayo singathini ukuyilungisa lonto ndithi mandiyitsho ngoku nivalile kule page siyacela sike sicetyiswe akukuhlanga kwake kwanje nini ndithetha ndililungu lalendawo usihlalo wengingqi naye udinga inxaso inqongophele kwimizamo yokwakha i st barth akwaba uthixo angasibonisa indlela yobom soyise ukubetheka nokukhathazeka Amen!