ಓ..ಮನಸೇ....!

ಓ ಮನಸ್ಸೇ.... ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು....ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ನೊಂದ-ಬೆಂದ ಮನುಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ,ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಬರಹಗಳು, ಮನಸಿನ್ಯಾಗಿನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶುದ್ದಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗೀಚಬಹುದು...... ಇದು ಯುವ ಮನಸುಗಳ ವೇದಿಕೆ......