KIRIBATI PORIRUA GROUP

Ai bon te kakaitau ao te karabwarabwa ae moan te takaburinako nakoia Unimwanen ao Unainen ao naake a kaira ara waaki n te tai aio...E Bo atimi ao kam rarabwa riki n aron noran ami kekeiaki are ea tia n te tai aio ao ai bon te kakaitau naba nakon nei Denise ma ana utu ni kabane ngkai a tia n anga nanoia ae itiaki ibukin katauraoan te matamtam are tia tia n noria n te bong aei...Ai bon ara kakaitau naba nakon ara Tia Tei ae karineaki mai marakei ae Rutiano ma buuna..Are ieta naba rokomi irarikira bwa ngaia kakannaton ma mimitongin ara botaki n te tai aio...Ai bon ara kaunganano nakoia kain ara group bwa tina bane n roko n te tai are tia tia ni baireia ao riki tina kamatoaira raoi nakon are bon taina ao tina bwaina te nanomatoa bwa e aonga n roko raoi nnen ara group ieta ieta ieta...Tekeraoi ami waaki ni kabane ao uringnga naba are kakaninganinga ami txt ni katoa karangaina reirei...lolz..Kam rarabwa riki ni kabane ao tekraoi ami waaki ni kabane..Te Atua imarenara ni kabane.....Ami bau te Mauri te Raoi ao te Tabomoa iaomi n tainako...Anne man ami taibora