ดับเพลิงปากเกร็ด

นักดับเพลิงที่ดี คุณสมบัติพื้นฐานของนักดับเพลิง การเป็นนักดับเพลิง สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่หัวใจที่กล้าหาญ
จิตใจที่เสียสละ มีทีมที่ดี การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยใจรัก มีจิตวิญญาณมีความกระตือรือร้น หัวใจสำคัญขั้นพื้นฐานของนักดับเพลิงที่จำเป็นต้องมี คุณธรรม
คุณธรรมมีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะสำหรับนักดับเพลิงให้ความหมาย คุณธรรม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ เป็นสิ่งงดงามที่จะส่งผลให้เกิดการกระทำที่เป็นประ โยชน์และความดีที่แท้จริงต่อสังคม นักดับเพลิงต้องมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ความกล้าหาญ
ความกล้าหาญ คือ ความอาจหาญเก่งกล้าในการทำความดี โดยไม่พรั่นพรึงต่อศัตรู หรืออุปสรรคใด ๆ และกล่าวถึงพฤติกรรมความกล้าหาญ ไว้ดังนี้ 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดในสิ่งที่มีเหตุผล หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด หรือสถานที่ใด 2. กล้าเผชิญหน้ากับอันตรายโดยปราศจากความขลาดกลัว 3. แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมฉับพลัน สรุปได้ว่า ความกล้าหาญหมายถึง ความไม่เกรงกลัว ไม่ครั่นคร้าม ต่ออุปสรรคใด ๆ มั่นใจในความสามารถของตนว่าจะกระทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จ ซึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักดับเพลิงต้องมี ความเชี่ยวชาญ คือ การเป็นนักดับเพลิงที่ความรู้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ การปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม คือ การ ร่วมกันทำงานเป็นทีม นักดับเพลิงเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่ง ซึ่งแตกต่างจากอาชีพอื่น การเป็นนักดับเพลิงจะทำคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในส่วนของบุคคลและของทีมงาน จะทำคนเดียวไม่ได้ ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง สรุป โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนมีแต่ความกลัวความเห็นแก่ตัว ต้องการความอยู่รอดของตัวเองเป็น ที่ตั้ง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นครั้งใดทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด หนีกลุ่มควัน หนีความมืด หนีความร้อน หนีความอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ทุกคนต่างวิ่งหนี แต่ นักดับเพลิงอาชีพทุกคนต้องวิ่งเข้าหาในสิ่งที่ทุกคนกลัว ถึงแม้เขารู้อยู่ว่ามันอันตรายแค่ไหน เข้าไปแล้วจะมีชีวิตกลับออกมาหรือไม่แต่เขามั่นใจในการเป็นนักดับเพลิงอาชีพ ที่ผ่านการฝึกหนักทั้งทางร่างกายและจิตใจ งานนักดับเพลิงเป็นงานที่เสียงภัยและอันตรายมากแต่พวกเราก็เต็มใจ และจภูมิใจที่ได้ช่วยเหลื่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะพวกเราคือนักดับเพลิงอาชีพ