Краљевина Србија - Kraljevina Srbija - Kingdom of Serbia

Удружење Краљевина Србија је основано као нестраначко, невладино и непрофитно удружење, под патронатом ЊКВ Престолонаследника Александра II, чији је циљ обнова уставне парламентарне монархије у Србији, као и ширење идеје монархије, унапређење демократије, сарадња са сличним удружењима и асоцијацијама на нивоу Републике Србије и дијаспоре. Удружење својим деловањем, што кроз хуманитарне акције, волонтирање, што кроз директну подршку и сарадњу са Краљевским Двором, настоји да у што скоријем периоду васпостави уставну парламентарну монархију у Србији, по угледу на најуспешније државе (Шведска, Данска, Норвешка, Велика Британија, Шпанија, Белгија).
______________________________________________

Udruženje Kraljevina Srbija je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, pod patronatom NjKV Prestolonaslednika Aleksandra II, čiji je cilj obnova ustavne parlamentarne monarhije u Srbiji, kao i širenje ideje monarhije, unapređenje demokratije, saradnja sa sličnim udruženjima i asocijacijama na nivou Republike Srbije i dijaspore. Udruženje svojim delovanjem, što kroz humanitarne akcije, volontiranje, što kroz direktnu podršku i saradnju sa Kraljevskim Dvorom, nastoji da u što skorijem periodu vaspostavi ustavnu parlamentarnu monarhiju u Srbiji, po ugledu na najuspešnije države (Švedska, Danska, Norveška, Velika Britanija, Španija, Belgija).
______________________________________________

Kingdom of Serbia Association was established as a non-political, non-governmental and non-profit association, under the patronage of HRH Crown Prince Alexander II, whose goal is restoration of constitutional parliamentary monarchy in Serbia, and spread the concept of monarchy, the promotion of democracy, cooperation with similar societies and associations in the Republic of Serbia and the diaspora. Association with their activities, either through humanitarian action, volunteering, either through direct support and collaboration with the Royal Palace, trying to as soon as possible restore the constitutional parliamentary monarchy in Serbia, following the example of the most successful countries (Sweden, Denmark, Norway, Great Britain, Spain, Belgium).