Interact Bulgaria

Социалните мрежи и, в частност, Фейсбук са се превърнали в основен елемент от ежедневието ни. Тук откриваме близки и далечни приятели и познати, общуваме с тях, осведомяваме се за новото в живота им. Тук създаваме нови приятелства и развиваме съществуващите такива. През идната година интеракторите от Д 2482 ще получават една много по-детайлна картина за случващото се в клубовете ни и тук. Ако досега просто сме маркирали дейност във фейсбук, оттук нататък, осъзнавайки популярността на тази мрежа сред нас, младите, ще наблегнем много повече на нея. Надяваме се, че така ще подобрим значително комуникацията помежду си.

Интеракт е програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от индивидуални Ротари клубове, които им осигуряват подкрепа и насоки, но те са самоуправляващи се и самоиздържащи се.

Членството в Интеракт клубовете е много разнообразнo. Клубовете могат да бъдат големи. Членовете могат да са ученици само на едно учебно заведение или младежи от една общност.

Всяка година Интеракт клубовете изпълняват най-малко проекта в помощ на обществото. Единият от които допринася за международното и междукултурно разбирателство. Посредством тези начинания, Интеракторите развиват мрежа от приятели от местни и международни клубовеи научават важността на:

· Развитието на лидерски качества и лично достойнство

· Проявяване на милосърдие и уважение към другите

· Разбиране на цената на личната отговорност и усилената работа

· Развитието на международно и междукултурно разбирателство

Като една от най-важните и бързо развиващи се програми на Ротари, Интеракт се е превърнал в световен феномен с почти 200 000 младежи в повече от 10,700 клуба в 109 страни.

Interact is Rotary International’s service club for young people ages 12 to 18. Interact clubs are sponsored by individual Rotary clubs, which provide support and guidance, but they are self-governing and self-supporting.

Club membership varies greatly. Clubs can be single gender or mixed, large or small. They can draw from the student body of a single school or from two or more schools in the same community.

Each year, Interact clubs complete at least two community service projects, one of which furthers international understanding and goodwill. Through these efforts, Interactors develop a network of friendships with local and overseas clubs and learn the importance of:

- Developing leadership skills and personal integrity
-Demonstrating helpfulness and respect for others
-Understanding the value of individual responsibility and hard work
-Advancing international understanding and goodwill

As one of the most significant and fastest-growing programs of Rotary service, with more than 10,700 clubs in 109 countries and geographical areas, Interact has become a worldwide phenomenon. Almost 200,000 young people are involved in Interact.