ม.3/10 ปี 2541 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

เป็นกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่ได้ทำการศึกษาเล่าเรียนมาด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประวัติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนนวมิรทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่ เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074 – 334234, 074 – 333751, 074 – 333802
2. ประวัติโดยย่อ
โรงเรียนนวมิรทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่ เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้เปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2528 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียนตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ปีการศึกษา 2528 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสัญญา ณ พิบูลย์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น”โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ”
ปีการศึกษา 2528 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2528 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2528 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2528 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ”ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียน มีนายเจริญ ภักดีวานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2532 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2532 โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่เรียนถาวร จนถึงปัจจุบันนี้
ปัจจุบันโรงเรียนนวมิรทราชูทิศ ทักษิณ ทำการสอน 1 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3. ทิศทางของสถานศึกษา
3.1 สัญลักษณ์โรงเรียน

-
3.2 อักษรย่อประจำโรงเรียน
น.ม.ท. หมายถึง นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
3.3 คำขวัญประจำโรงเรียน
ดนตรี กีฬา วิชาการ งานชุมชน
3.4.ปรัชญาโรงเรียน
ความรู้คู่คุณธรรม
3.5 สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – เหลือง
น้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
เหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร์
3.6 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
บริการฉับไว ทันสมัย มีคุณธรรม ใส่ใจผู้เรียน
3.7 พันธกิจ
1) พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) บริการด้านอาคารสถานที่และระบบสำธารณูปโภค
3) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรีนบุคลากรมีคุณภาพชีวิตดี
4) ให้บริการและประสานร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
5) ให้บริการในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
6) เผ่ยแพร่เกียรติประวัติและกิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน
3.8 เป้าประสงค์
1) บริการสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
2) ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี