Für Gott, Fürst und Vaterland!

(SLO)
Skupino smo ustanovili z namenom, da bolj učinkovito in zavzeto zagovarjamo interese svojih članov in zainteresiranih državljanov iz republike Slovenije in kneževine Liechtenstein pri obojestranskih interesov in ciljev, ki jih imata oba naroda, ne le pri kulturnih in gospodarskih, pač pa tudi konzularno - diplomatskih in dobro sosedskih in razvojnih vprašanjih obeh držav.

Slovensko liechtensteinsko prijateljstvo je mednarodna organizirana skupina, ki se želi po svojih najboljših močeh vključevati v interese Slovencev v Liechtensteinu in državljanov Liechtensteina v Sloveniji.

V Liechtensteinu živi tudi slovenska skupnost, ki šteje približno 80 Slovencev, v Schaanu pa je celo organizirano Društvo Slovencev v Kneževini Liechtenstein, ki šteje 45 članov. Z slednjimi želimo tudi v prihodnje čim bolje sodelovati in odnose celo okrepiti; od turističnih in kulturnih izmenjav do poslovnih in diplomatskih. Iz teh razlogov ima danes republika Slovenija v kneževini tudi svoj konzulat (dr. Donat P. Marxer je častni konzul Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein).

V Slovensko liechtensteinskem prijateljstvu pa smo prepričani, da so medsebojni odnosi lahko še boljši, temelječi tudi na istem kulturnem in duhovnem krogu, zato si želimo vključevati tudi, kot iniciator Liechtensteinskih interesov v Sloveniji. To velja za našo organizacijo še toliko bolj, saj veljamo za krilno slovensko monarhistično organizacijo. Le na tak način se bo lahko Slovenija in slovenski narod lahko enakopravno, bolj zavzeto (kot je to na primer v Avstriji) in v polnejši mere vključeval v kulturni in idejni krog z liechtensteinskim. Torej si prizadevamo za častni konzulat Kneževine Liechtenstein tudi v Sloveniji.

(GB)
The group was founded in order to more effectively and vigorously defend the interests of its members and interested citizens from the Republic of Slovenia and the Principality of Liechtenstein on mutual interests and goals that are both a nation, not only in cultural and economic, but also Consular - Diplomatic and good neighborhood and development issues in both countries.

Slovenian Lichtenstein friendship is an international organized group that wants to use its best efforts to include the interests of the Slovenes in Liechtenstein and the Liechtenstein citizens in Slovenia.

In Liechtenstein, the Slovenian community living, which has about 80 Slovenes in Schaan and has even organized Association of Slovenians in the Principality of Liechtenstein, which has 45 members. With the latter, we continue to maximize cooperation and relations even further; of tourism and cultural exchange to the commercial and diplomatic. For these reasons, today Republic of Slovenia in the principality of his consulate (Dr. Donat P. Marxer, the Honorary Consul of the Republic of Slovenia in the Principality of Liechtenstein).

The Slovenian Liechtenstein friendship, we believe that relationships can be even better, based on the same cultural and spiritual circle, so we want to include, as an initiator of Liechtenstein interests in Slovenia. This applies to our organization even more, because We are recognized Slovenian wing monarchical organization. Only in this way will be Slovenia and Slovenian people can be equally, more energetically (as for example in Austria) and to a fuller extent involved in the cultural and ideological circle of Liechtenstein. So we strive for an honorary Consulate of the Principality of Liechtenstein and Slovenia.

(D)
Die Gruppe wurde gegründet, um effektiver und energisch verteidigen die Interessen ihrer Mitglieder und interessierte Bürger aus der Republik Slowenien und dem Fürstentum Liechtenstein über den gegenseitigen Interessen und Ziele, die sowohl eine Nation sind, nicht nur in kultureller und wirtschaftlicher, sondern auch konsularische - Diplomatische und gute Nachbarschaft und Entwicklungsfragen in beiden Ländern.

Slowenisch Lichtenstein Freundschaft ist eine internationale organisierte Gruppe, die sich nach besten Kräften, um die Interessen der Slowenen in Liechtenstein und in der Liechtenstein-Bürger in Slowenien zählen nutzen will.

In Liechtenstein, der slowenische Leben in der Gemeinde, die etwa 80 Slowenen hat in Schaan und hat sogar Vereinigung der Slowenen in das Fürstentum Liechtenstein, die 45 Mitglieder organisiert hat. Bei letzterem geht es weiter um die Zusammenarbeit und die Beziehungen noch weiter zu maximieren; des Tourismus und des kulturellen Austauschs, die dem wirtschaftlichen und diplomatischen. Aus diesen Gründen heute Republik Slowenien im Fürstentum (Schaan) sein Konsulat (Dr. Donat P. Marxer, dem Honorarkonsul der Republik Slowenien in das Fürstentum Liechtenstein).

Die slowenische Liechtenstein Freundschaft, glauben wir, die Beziehungen noch besser sein kann, basierend auf dem gleichen kulturellen und spirituellen Kreis, so wollen wir auch, als Initiator von Liechtenstein Interessen in Slowenien. Dies gilt für unsere Organisation noch mehr, weil wir slowenische Flügel monarchischen Organisation anerkannt sind. Nur so wird Slowenien sein und slowenische Volk gleichermaßen sein, energischer (wie zB in Österreich) wie zB in Österreich) und auf eine bessere Ausschöpfung Dimensionen in der kulturellen und ideologischen Kreis von Liechtenstein beteiligt. So streben wir ein Honorarkonsulat des Fürstentums Liechtenstein in Slowenien.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Slowenien - Liechtenstein Freundschaft, die eine aktive internationale Bewegung der Kongregation des Heiligen Georg ist ist vorbildlich und sehr erfolgreich. Das Fürstentum, das eine parlamentarische Monarchie ist, erbte die Regierung der Habsburger Linie auf Live-Fürst Hans Adam II.von und zu Liechtenstein. Wir arbeiten daran, das wäre die gegenseitige Zusammenarbeit sein zwischen den Nationen, Slowenien und Liechtenstein reich, und auf Obst auf dem Gebiet des Tourismus sowie die Erhaltung und Förderung der kulturellen und nationalen Erbes tragen, arbeiten, weil wir eine Organisation, die das ehemalige Pan-European Idee eines vereinten Europa folgt sind. Basierend auf der historischen Mission der Habsburger Europa Kongregation von Saint George insbesondere bei der Bewahrung unseres gemeinsamen kulturellen - historische Erbe und Tradition.

(SLO)
Sodelovanje med kneževino Liechtenstein in Slovensko - liechtensteinskim prijateljstvom, ki je aktivno mednarodno gibanje Kongregacije Svetega Jurija je zgledno in nadvse uspešno. V kneževini, ki je parlamentarna monarhija, vlada dedna linija Habsburžanov po aktualnem knezu Hansu Adamu II. von und zu Liechtenstein. Trudimo se v smeri, da bi bilo medsebojno sodelovanje med narodoma Slovenije in Liechtensteina bogato, in da bi obrodilo sadove na področju turizma, ohranjanja in vzpodbujanja kulturne in nacionalne dediščine, saj smo organizacija, ki sledi nekdanji pan-evropski ideji enotne Evrope. Na zgodovinskem temelju Habsburške Evrope je poslanstvo Kongregacije Svetega Jurija predvsem pri ohranjanju naše skupne kulturno - zgodovinske dediščine in izročila.