ตลาดไทยใน สวีเดน นอเวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก

กลุ่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนที่ชอบค้าขายใด้มาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น แล่ะแม่ค้าในสามประเทศนี้ สามารถลง
ขายของใด้ทุกหย่าง ยกเว้นของผิดกฎหมาย ยินดีต้อนรับ ค่ะ