Chợ Online Hubt ( Nơi mua bán - Trao Đổi hàng hóa của các sinh viên )

Nới trao đổi, buôn bán hàng hóa của các sinh viên HUBT, mua của người chán - bán cho người cần