"ЗАЛУУСЫН ЭЛЧ" ТББАЙГУУЛЛАГА

"Залуусын-Элч" ТББ нь 2012 оны 11-р сард байгуулагдсан. Өнөөгийн... залуусын дуу хоолой, үзэл бодлыг нийгэмд нийтэд хүргэхээр нэгдсэн залуусын нэгдэл юм.


Манай байгуулагын зорилго нь: Залуу сэтгэлгээтэй хүн бүрийн төлөөлөл болж, тэдний нийгэм дэхь оролцоог идэвхжүүлэх, дуу хоолойг нь олон нийтэд болон төрд хүргэхэд бидний оршино.
"Залуусын-Элч" ТББ 9 тэргүүлэгчтэй. ТББ-ын тэргүүн: Б.Батнэргүй
ТББ-ын дэд тэргүүн: Г.Даваатогтох
ТББ-ын тэргүүлэгч: С.Нэргүйбор
ТББ-ын тэргүүлэгч: Ө.Эрдэнэтуяа
ТББ-ын тэргүүлэгч: Б.Хэрлэн
ТББ-ын тэргүүлэгч: Мягмарнаран
ТББ-ын тэргүүлэгч: Б.Ууганбаяр
ТББ-ын тэргүүлэгч: Б.Мөнхбат
ТББ-ын тэргүүлэгч: Ý.Îþóíçóë