TAMAM--Albania

Tamam është një orgganizatë jopolitike dhe jofetare, e cila punon për të përmirësuar kushtet jetësore të fëmijëve dhe të rinjve .Ajo është degë e organizatës Tamam Suedi.
Tamam punon për të drejtat e fëmijëve, të rinjve dhe komunitetin në të cilin jetojnë për përmirësimin e kushteve jetësore, duke u bazuar në deklaratën e Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Tamam është Arabisht, Turqisht , Maqedonisht dhe sigursht edhe Shqip fjala që përdoret për të ''shumë mirë'' për ne është ''tamam'' sa herë që një vajzë apo djalë merr ndihmë dhe i jep kuptim kohës së tij të lirë.
--------------------------------------------------------------
Tamam is a politically and religiously independent aid organization working with improving the living conditions of children and youth in Sweden and other countries.
The organization shall fulfill its purpose through help-to-self help, focusing on the creation of multicultural meetings places. The aim is to promote trust, tolerance, solidarity, power of initiative, spirit of community, intercultural dialogue and the growth of social capital. The organization also work to promote an income-generating and sustainable environment for children and youth in exclusi.
Tamam is Arabic, Turkish Macedonian and Albnanian for ''very good''. For us it is ''tamam'' every time a newly arrived girl or boy receives help with creating a meaningful spare time.

e-mail: tirana@tamam.se