Jordan Heights Seventh Day Adventist

ALAM NYO PO BANG ANG PANGYAYARING ITO SA AKLAT NG DANIEL AY PAGLALARAWAN NG KASALUKUYANG PANAHON AT NALALAPIT NA KATUPARAN NA NASULAT SA BANAL NA KASULATAN, NA MAY MALAKING KAGULUHANG MAGAGANAP O PAG UUSIG ( TRIBULATION ) SA USAPING ISANG PANDAIGDIGANG PAMAMAHALA (ONE WORLD GOVERNMENT ) ISANG PANDAIGDIGANG RELIHIYON ( ONE WORLD RELIGION ) ISANG PANDAIGDIGANG PANANALAPI ( ONE WORLD CURRENCY )..ANG HARI NA NAGPAPATUPAD AY LARAWAN NG SUWAIL NA MANANAKOP AT MANLILINLANG SA LAHAT NA GAMIT ANG DAHAS AT KAPANGYARIRAN, ANG REBULTO O IMAHE NA SIYANG LARAWAN NG SISTEMANG IPINATUTUPAD NA DAPAT SUNDIN NG LAHAT AT SAMBAHIN NA SINASABING ANG PAGTALIMA DITO AY ANG PAGTANGGAP NG MARKA SA KAMAY O SA NOO, ANG MGA TAO NA SUMAMBA AY LARAWAN NG MGA NALINLANG, NADAYA, NAKIAYON, NAKIISA MGA NAGSITANGGAP NG MARKA, AT ANG URI NG PAGSAMBA NILA AY NAGLALARAWAN NG PAGSAMBANG ISLAM NA SA KASALUKUYAN AY UMUUSIG SA LAHAT NG MGA HINIRANG.. SI DANIEL AT ANG TATLONG KASAMA NITO NA HINDI SUMAMBA SA REBULTO AY LARAWAN NG BAYANG ISRAEL AT NG MGA MANANAMPALATAYA NI KRISTO NA HINDI KAILANMAN SASAMBA O YUYUKOD SA REBULTO, KAYAT ANG PAGUUSIG NA DARATING NA HAHANTONG SA KAMATAYAN AY IPINAKIKITA NA SA LARAWAN.. MALIWANAG PO NA SUSUBUKIN ANG LAHAT UPANG MAKITA KUNG SINO ANG MAY DALISAY AT WAGAS NA PANANAMPALATAYA.. NAWA MASUMPUNGAN TAYONG NANANATILI AT HINDI NATITINAG SA KAHIT ANONG MANGYARE.. TANDAAN KAHIT SA PAG UUSIG AT KAHIRAPAN GAYA NG IPINAKIKITA DITO ANG DIYOS AY LAGI NATING KASAMA.. KAHIT SA KAMATAYAN MAN.. HUWAG BUMITAW SA PANINIWALA NA SIYANG MAGDADALA SA ATIN TUNGO SA PARAISO NIYA AT KAMTIN ANG PANGAKONG MALAON NG INIHANDA PARA SA MGA MAGTATAGUMPAY AT MANININDIGAN.. NAWAY SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN MULA SA ATING PANGINOON..!!
[
<< Pahayag 20 >>
[
Revelation 20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
1At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. 2At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon, 3At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag ng magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang isang libong taon: pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon.
4At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Dios, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon. 5Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. 6Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli: sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila'y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. 7At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan, 8At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka: na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. 9At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig: at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. 10At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man. 11At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila. 12At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya; at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila: at sila'y hinatulan bawa't tao ayon sa kanikaniyang mga gawa. 14At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. 15At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.