กยศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารอบการทำงานทุนทำงานแลกเปลียน ช่วงที่ 2 (ก.พ.-เม.ย.58) นักศึกษาจะต้องเข้ามาเลือกสถานที่ทำงานในวันที่ 10 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา 5440011012 น.ส.จิราวรรณ รุลปักษ์
5440011009 น.ส.เกศราภรณ์ ขันจ่าง
5640410313 น.ส.จรรยา อ่อนจุล
5640410377 น.ส.ยุวดี อันตะระเสน
5640310362 น.ส.วรรณทกาญจน์ ทองคง
5640411107 นายกันตินันท์ ตั้งสงวนสิทธิ์
5640411036 น.ส.วณัฏฐกานต์ บุญหนุน
5640411049 น.ส.สุมินตรา รัดไว้
5640411058 น.ส.เกศศิณี ศรีรัตน์
5640410942 น.ส.ณัฐพร เกลี้ยงทอง
5640411025 น.ส.อุไรวรรณ พรหมรัตน์
5640411037 น.ส.ดลนภา ศกุนตะฤทธิ์
5540410348 นายเฟาซาน จุ้ยน้ำสี
5640410797 น.ส.จิตตรา จันทรโชติ
5640411046 น.ส.วิชุตา แก่นแก้ว
5640410360 น.ส.ปัทมาวรรณ บุญอุดร
5740411035 น.ส.ตรีรัก ตรีวัย
5740410954 น.ส.ปริญญาพร ศรีรักษ์
5740411048 น.ส.อลิษา ชูวงศ์
5740410978 นายภักดี เครือยศ
5440410886 Mr.Soksophath Um
5440410377 น.ส.แพรทิพย์ โชติกเสถียร
5540410708 น.ส.จิดาภา จิตตะประพันธ์
5440410800 น.ส.อาริยา จันทร์รอด
5540410742 น.ส.ปิยรัตน์ สังข์หุด
5640411039 น.ส.พรพิมล ทองพัฒน์
5740311380 น.ส.อาริสา เอ็มบุตร
5740311381 น.ส.อาอีเซาะ กาซอ
5740311378 น.ส.สุกัญญา เหมาะสนิ
5640411030 น.ส.เกตุศรา จิตนุกูล
5640411012 น.ส.อณิชา ทองรักษ์
5640411011 น.ส.องค์อร รัตนพันธ์
5640410990 น.ส.วาสนา บุญพิสัย
***หากนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไม่มาตามวัน เวลาที่ กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวทันที***