K5 CKA_VIDIC

K5_CKA là nhóm chỉ dành riêng các bạn K5cka nhá. k tuyển mem khác ngoài lớp
6 cán bộ lớp sẽ làm admins, 6 ad này chịu trách nhiệm pos các thông tin mới nhất về lớp