नेपाल इसाई परिवार

हे परमप्रभु,पुस्तादेखि पुस्ता सम्मा तपाइ हाम्रो बासस्थान हुनुभएको छ।पाहडहरु उत्पन्ना हुनुभंदा अघि,अथवा तपाइले पृथ्वी र ससार सृजनु भंदा अघि,अनादिदेखि अनंतसम्मा तपई नै परमेश्वर हुनुहुंछ।
"प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रह,परमेश्वरको प्रेम र पबित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरु सबैसंग रहुन।"