Ariya solarium qazvin

بسم الله الرحمن الرحيم
دوره فشرده مكالمه انگليسي ( با استفاده از فيلم در 20 جلسه )
در اين دوره که صرفا مختص مکالمه انگليسی بوده و ويژه سطح سنی بزرگسالان طراحی گرديده است، به جای استفاده از کتابھای آموزشی که عملا
ارتباط مستقيمی با مکالمه ندارند، از انواع فيلمھای آموزشی دسته بندی شده استفاده شده که نتيجه شگفت انگليزی را در مھارتھای شنيدن و صحبت
کردن به ارمغان خواھد آورد. در طول اين دوره ، زبان آموزان به خوبی با فرھنگ رايج ارتباطی در بين انگليسی زبانان آشنا شده و توانائی لازم در
استفاده از زبان انگليسی برای رفع نيازھای روزمره در خارج از کشور را کسب خواھند نمود . برای اين منظور نيازی به گذارندن دوره ھای طولانی
مدت آموزش زبان نبوده و با استفاده از فيلم و تسھيل فرايند يادگيری بزرگسالان، می توان نتيجه بسيار سريعتر و موثرتری را بدست آورد. شرکت در
اين دوره به مھاجرين و مسافرين خارج از کشور که قصد شرکت در آزمونھای بين المللی زبان انگليسی را ندارند توصيه ميشود. ( TOP NOTCH & SUMMIT ) دوره فشرده زبان انگليسي در دو مقطع عمومي و پيشرفته
اين دوره در دو مقطع عمومی و پيشرفته برگزار ميشود. ويرايش جديد از منبع تاپ ناچ در کنار چند منبع آموزشی ديگر در مقطع عمومی و ويرايش
دوم کتابھای ساميت نيز در مقطع پيشرفته تعليم داده ميشود. زبان آموزان قادر خواھند بود در ھر پنج ھفته، يک کتاب آموزشی را با موفقيت بگذرانند.
مقطع عمومی در 4 سطح و مقطع پيشرفته در 2 سطح می باشد که ھر سطح شامل دو کتاب خواھد بود. طراحی الگوی تدريس در اين کلاسھا بسيار
پيشرفته بوده و به گونه ای صورت گرفته است که علاوه بر مکالمه انگليسی، زبان آموز بتواند توانائيھای آکادميک را نيزدر خود تقويت نموده و برای
آزمونھای استاندارد جھانی کسب آمادگی نمايد، لذا با توجه به انحصاری بودن شيوه تدريس، اين دوره شباھتی به دوره ھای آموزشگاھی نداشته و نتابج
آموزشی آن نيز قابل مقايسه نخواھد بود. زبان آموزانی که علاوه بر مکالمه انگليسی، شرکت در آزمونھای بين الملی زبان و کسب مدرک معتبر جھانی
را نيز مد نظر دارند، می توانند در اين دوره ھا شرکت نموده و از نتايج آموزشی بسيار پر بار آن بھره مند گردند. آمادگي براي شركت در دوره هاي تحصيلات تكميلي در كشورهاي انگليسي زبان دراين دوره که با متد اختصاصی پيشرفته و برای اولين بار درداخل کشور در اين سطح برگزار ميشود، ازسخنرانيھای حرفه ای استاتيد برجسته
دانشگاھھای برتر آمريکا در رشته ھای مختلف دانشگاھی استفاده شده است. طول اين دوره متناسب با نياز زبان آموزان، بيست جلسه و يا بيشتر خواھد
بود. ھدف اصلی از برگزاری اين دوره، تکميل مھارتھای زبانی و آکادميک زبان آموزان شامل : درک مستقيم سخنرانيھای علمی، نت برداری،
خلاصه نويسی، فراگيری و کاربرد لغات و اصطلاحات علمی، آشنا نمودن بخش ناخود آگاه ذھن با ساختار جمله در زبان انگليسی، حذف فاصله زبان
نوشتار و گفتار انگليسی در ذھن، نگارش مقالات دانشگاھی و نھايتا کسب توانائی سخنرانی در حوزه ھای مختلف آکادميک می باشد. بديھی است کسب
امتياز بالا در آزمونھای بين المللی زبان انگليسی، کاملا به ميزان توانائی شما در فراگيری اين مھارتھا وابسته است، لذا با توجه به گستردگی
موضوعات و بالا بودن سطح زبانی مورد استفاده، دقت و پشتکار بسيار بالا برای انجام تکاليف ارائه شده در غالب يک برنامه ھفتگی منظم، از تمامی
زبان آموزان گرامی انتظار می رود. شرکت دراين دوره آموزشی به متقاضيان تحصيلات تکميلی در خارج از کشور، متقاضيان آزمونھای بين المللی
و کنفرانسھای خارجی، محققين و پژوھشگران عرصه ھای مختلف علمی، و افرادی که قبلا دوره ھای عمومی و پيشرفته زبان انگليسی را با موفقيت
گذرانيده اند توصيه می شود.
: هزينه ثبت نام و ضوابط تشكيل كلاس در سال 1393
راھنمائی و تعيين سطح متقاضيان جديد، ھر روزه به صورت رايگان بين ساعت 9 تا 9:30 عصر انجام می شود.
شھريه ثبت نام ھر دوره، مبلغ 120 ھزار تومان برای ھر نفر می باشد که به شماره حساب ذيل قابل پرداخت خواھد بود : ( تحويل رسيد الزامی است )
شماره حساب سيبای بانک ملی : 0100949415000 شماره کارت بانک ملی : 6037991152675678
جدول تمديد ثبت نام :
تعداد نفرات كلاس : 6 نفره 5 نفره 4 نفره 3 نفره
تمديد پرداخت : هفته هشتم هفته هفتم هفته ششم هفته پنجم
تحويل رسيد پرداخت در موعد تعيين شده فوق، جهت تمديد دوره و تشكيل كلاس، براي تمامي زبان آموزان الزامي است.
كليه كلاسها به طور منظم و مطابق با برنامه مقرر هفتگي تشكيل ميشود و عدم حضور شما مانع از تشكيل كلاس نخواهد بود.
مدرس : رضا دلخواه ( با سابقه تدريس زبان در آمريكا ) 09112312774
آدرس : قزوين، خيابان فردوسي، مجتمع آبادگران، طبقه پنجم، واحد 502