NEU ENGLISH CLUB

Nhóm thành lập để kết nối các thành viên đang theo học Tiếng Anh.... Các buổi off giúp các mem chính thức có động lực tự học và trao đổi, giao lưu cũng như kiểm tra sự tiến bộ TA của mình !

Đăng ký là thành viên club tại:
https://docs.google.com/a/neu.vn/forms/d/1CJndWNb_PJVg6iRqwgu_GX1IBlj71YTo3nm9xZtrkN8/viewform