‫زنده گی ، محبت و عشق‬

همیشه میگفت که ، زنده گی ، محبت و عشق رادرچشمانت میبینم ولی روزی شد که گفت ازچشمانت بیزارم..........