தமிழ் கவிதை KAVITHA GROUPS 12//4/2016 《《 3 》》

எந்த ஒரு காயத்திற்கும் நண்பன் மருந்தாவான்
ஆனால்.....!
நண்பன் ஏற்படுத்தும் காயத்திற்கு மருந்தே இ chella kutti