‫ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان Afghanistan Journalists and Reporters‬

منابع طبیعی هم،بخشی از ناآرامی های بدخشان را می سازد.زلمی مجددی عضو مجلس نماینده گان از بدخشان و فرمانده ملک از فرمانده هان پیشین جهادی، دراین کار دخیل اند.
هردوی شان، افراد زیاد مسلح غیرمسئوول برای این کار دارند؛ اینان به گونه غیرقانونی و به زور لاجورد بدخشان را استخراج می کنند...
گزارش تازه ام...
تهدید زلمی مجددی برمن:کی می گذارمت