Tập thể A4K34 Trường THPT Tùng THiện

Tổng kết kinh phí liên hoan họp lớp A4k34 kỷ niệm 10 năm ra trương:
- Tổng thu: 10.200.000đ trong đó
+ Tiền ăn: 8.600.000đ
+ Tiền hát: 1.600.000 đ
- Tổng chi:10.488.000 đ
+ Tiền ăn: 7.220.000 đ
+ Tiền hát: 2.918.000 đ
- Chênh lệch: Thiếu 288.000 đồng
Chi tiết trong tập file đính kèm