NETRA JYOTI YOUTH CLUB Dumkibas-7 Nawalparasi Lumbini Zone Nepal

Tapai hamrai Gau Dumkibas-7 ko club .yes club kunai Sworth ko Lagi navai Sampuda samjako Hit ko lagi kam Garne xa . Sathma Yes Group bata Dumkibas Wari pari ka Ghatna,durghtna,suchana,samachar,Beses Rupma Club ko Barema post Garne xau Danybad