(Chanel 1/2 & 4/4) SF THAILAND

สวัสดีทุกคน กลุ่มนี้ สร้างมา เพื่อ ความสัมพัน SF 1/2 และ 4/4
กลุ่ม (Chanel 1/2 & 4/4) SF THAILAND 1000 คน แจก 2500 DE 10 ใบ ใน กลุ่ม By Siam^เฮียบอล