‫Hezbe Islami Afghanistan حزب اسلامی افغانستان‬

حزب اسلامی در عکلس العمل به فرهنګ وارداتی بی دینی در مقابل کمونستها توسط ۱۲ جوان مخلص در پوهنتون کابل تاسیس شد، مبارزه این جوانان با لبیک مردم همراه بوده که در طرز آن اشغال روس شکست خورد و کشور از چنګ آنان آزاد ګشت، رهبر این حزب پس از شهید نیازی بر دوش انجینر حبیب الرحمن بوده و بعد از آن بر دوش انجینر ګلبدین حکمتیار که تا حال رهبری حزب را بر دوش دارد. این حزب خواهان برقراری عدالت اجتماعی ،برقراری روابط متقابل در چوکات قانون با کشورهای منطقه و فرامنطقه و همچنین مبارزه با استبداد و استعمار است. ستون فقرات جهاد علیه شوروی بر دوش حزب اسلامی بوده و سرسخت ترین دشمن روس حزب اسلامی پنداشته می شد، روسها در هرګوشه کشور کوشش می کردند با احزاب دیګر معامله کنند تا برای حزب اسلامی مشکلات آفرینند،