Chelsea Siam Zone

กลุ่มนี้สร้างมาเพื่อแฟนเชลซีใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับข้อมูลข่าวสารสร้างมิตรภาพสังสรรค์ทำกิจกรรมต่างๆข้อยกเว้นคือไม่นำการเมืองสถาบันต่างๆคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ์ ขอบคุณครับ