‫حرکت همبستگی جوانان افغانستان Youth Solidarity Movement of Afghanistan‬

حرکت همبستگی جوانان افغانستان

میهن، آزادی، آبادی، انسان دوستی، حقوق، دیموکراسی و صلح
تعریف
حرکت همبستگی جوانان افغانستان گروهی از افغانان امروزی اند که جهت مرام مقدس که عبارت از وطن و وطندوستی میباشد گردهم آمده تا در رفاه، دفاع و پیشرفت این سرزمین غمکشیده گامهای وسعی بردارند و خانۀ مشترک خویش یعنی افغانستان را بار دیگر در قلم جهان به شکل مثبت به تجسم در آورند.
حرکت همبستگی جوانان افغانستان متشکل از تمام اقشار افغانستان بوده که بدون درنظرداشت زبان، قوم، مذهب و نژاد تحت چتر انسان و انسانیت، و خدمت به دیار رنجدیدۀ خویش گامهای مثبت به پیش مینهانند.
جوانان آگاه و رسالتمند کشور
مردم دردمند ما به یک پیکار بی امان و خستگی نا پزیر نیاز دارد، شما آینده سازان میهن، میتوانید با دستان پاک و نیرومند تان این آرزوی میلیون ها هموطن را با درک از نواقص وکمبود های گذشته گان، دور از تعصبات برآورده سازید.
حرکت همبستگی جوانان افغانستان منحیث یک گروۀ غیر وابسته و مستقل بخاطر تحقق آرمانهای دیرینه مردم مستضعف و مسلمان، تحکیم دموکراسی واقعی وتقویۀ اعتماد در میان مردم، رعایت حقوق تمام اتباع کشور اعم از زن ومرد بدون در نظرداشت ملحوظات قومی، لسانی، سمتی، مذهبی وگروهی در پرتو ارزش های سایر ادیان به خصوص دین مقدس اسلام، تأمین عدالت واقعی مبنی بر اساسات دین مبین اسلام، مساعی از ایجاد یک دولت نیرومند وقوی با پایه های وسیع مردمی، تأمین صلح سراسری و دفاع از حقوق جوانان سعی وتلاش ورزیده وجهت تطبیق این آرمان مقدس مبارزۀ خویش را ادامه میدهد.
روی این اصل حرکت همبستگی جوانان افغانستان بی صبرانه انتظار تحقق نظریات سودمند، مفید و دانشمندانۀ همه اقشار افغانستان بخصوص نیروی جوان میباشد. ومیزبانی شما را در امر تداوم دیالوگ وبرای نجات وطن ومردم از انواع دسایس وتوطیه های دشمنان سوگند خوردۀ مردم مسلمان وشرافتمند میباشد.
وسلام
حرکت همبستگی جوانان افغانستان