JESUS IS COMING AGAIN

Bantu benkosi ujesu uyabuya ingaba sele ulindele na ngoba ujesu lona ndimkhonzayo ufika njengesela ubusuku ngalamagama ndiyana mukela ebukhoneni buka thixo ndiyabonga