Tobacco Free Maldives

"Cigarette makers are out to get you. They need to hook new customers like you yo replace the 10,000 who die every day. DON'T START BE FREE" ދުންފަތުގެ ވަބާއިން ދިވެހި ޤައުމު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ މުސީބާތަކުން ޤައުމު ދިފާއު ކުރިފަދަ ބަތަލަކަށްވެ މި ވަބާގައި ތިބާގެ އަޙާ ނެތިޔަނުދޭށެވެ.