ศิษย์เก่า ส.ธ. จบ ม.ต้นปี 27

ศิยษ์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จบมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี 2527