Air travelers

กลุ่มนี้:กลุ่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง อยากให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกร่วมแชร์บรรยายกาศของการเดินทาง