Hanoi StartUp

Nơi các chiến binh khởi nghiệp, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh th...ái khởi nghiệp khu vực Hà Nội thoải mái chia sẻ, thảo luận và giúp đỡ lẫn nhau.