जोक्स र चुड्कीला सुनाएर अरुलाई हसाउँ→Nepali Jokes

हसाउँन र हास्नको लागि
सबै जना शाथिहरु ले यस गुप् मा जोक्स , चुड्किला र रमाईला फोटोहरु पोस्ट गनुे होला !!