Albanian Vintage Photography, people, cities, culture and history

Please contribute with original and public pictures on the theme

Vetëm fotografi të vjetra me motive shqiptare. Vjetër është çkado që është ndryshe nga si është në kohët e sotit. Comprente?
Shtoni foto në albumet ekzistuese ose krijoni albumet tuaja. Nëse sdini, atëherë thjesht postoni foto.
Rregullat e grupit janë këtu www.facebook.com/groups/AlbanianVintagePhotography/doc/192822780793503/

Administratorët mbajnë të drejtën të mënjanojnë fotot që nuk janë "vintage" sipas përkufizimit të mësipërm, që nuk janë foto, që postohen dyfish ose trefish, që për çfarëdo arsye nuk janë të përshtatshme (psh violente, që cenojnë të drejtat e të tjerëve ...) . Ju keni bashkangjitur grupit me vullnet të lirë; çkado që bëjmë në këtë grup dhe me të është vullneti jonë i lirë, rrjedhimisht - sugjerimet i mirëpresim, ankesat i injorojmë, :)
12 tetor 2011