AmaXhosa Reunion eGautini

Molweni bakhaya,

CACELWA WENA UNGACACELWANGA!!!

Igroup le isekwe ngenjongo yophakamisa igama lamaXhosa eGauteng.
Kunezinto ezivumelekileyo ezinye azivumelekanga ke apha:
1.
THIS IS NOT A DATING SITE, xa ufuna ibf or gf yiya kwi DATING SITES or UR WALL, xa uthanda umntu olapha yiya kwi inbox yakhe. Wazi ke it's up to lomntu uba ukuphendula njani Thina asizingeni. UNGAZE usifake noba kunini kwezenu.
2.
No NUDE photos will be allowed in this group, as we all have our own personal Fb accounts feel free to display nudity on your wall.
3.
No more posts of insulting women/men, Xhosa gals this Xhosa guy's that’s enough. We are all Xhosas here so let's build each other
4.
No more asking details about events zenye igroup, ukuba kunento ongayiqondisisi yibuze kuyo yona lo group ubuyibone kuyo, indaba zezinye iigroup's azamkelekanga uba zingaxoxwa kule igroup. Asizazi asifuni nozazi.
5.
Kubantu abanengxaki efuna ingcebiso wamkele Mkhaya without any judgments. You can always inbox any of the ADMINS & you will be attended
6.
Xa uthe waba wenza isichenene okanye umcimbi feel free to let Admin knows about it if uzobe ufuna ukumema abantu. As Admins we will gladly promote and support you. Kwayeke oomkhaya ngamanene namanenekazi bahamba beziphethele izinto zabo
7.
Kubantu abangasebenzi zihlala zipapashwa izithuba, but singatsho uba uzoqashwa. Kuxhomekeke kwi interview leyo vs your qualifications. So far ndazi abantu ababini abathe bafumana umsebenzi through le group.
8.
Ndiqwalasele uba inintsi noko iyouth phakathi kwethu, so sicela imbeko qiqani phambi koba nifake icomments zenu, asilingani njengoba silapha. Isicelo endinaso sesoba phambi koba umntu nimxhwithe nge comments fundisisa ipost yakhe kakuhle kuba kaloku asingomaciko sonke.

So iseninzi inqubela phambili esezokwenzeka apha kwi group. Xa uphakathi kule group ubaluleke njengaye wonke umntu akekho ongcono kunomnye.

Ndisatshaya..

Ozithobileyo

Gcobisa Gqada
( Group Founder)

Find your Admin on:
amaxhosareunion@gmail.com