අපේ තැන - Ape Thana

ඔබත් එන්න අපේ තැනට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න දුක සතුට වේදනාව හැමදෙයක...්ම ......
අපි ඔක්කොම එකම තැනක ඒ ==>>>අපේ තැන -OUR PLACE <<<==ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අපේ group එකට දාන්න (Computer,internet,facebook,life & etc..)... ඒ වගේම ඔයාල දන්න අලුත් දේවල් හෙමොටම කියල දෙන්න එන්න අපේ තැනට..

All Sri Lankan People in one place
© අපේ තැන- Our Place ™ Developing Team