TÂM SỰ NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỘC THÂN_LY HÔN

Phong sương trên đường đời cũng là nơi để chúng ta rèn lu...yện trái tim.
Sự đời nóng lạnh chính là nơi để chúng ta rèn luyện tính nhẫn nại.