ផ្សារទំនេីបអនឡាញ (Online SuperMarket)

បច្ចុប្បន្ន ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃន...ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយការទិញដូរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធើណិត ក៏កាន់តែសម្បូរបែប ដែលធ្វើឱ្យយើងចំណេញពេលវេលា ក្នុងការស្វះស្វែងរកទំនិញដែលយើងចូលចិត្តនៅលើទីផ្សារជាក់ស្តែង។

ផ្សារទំនើបអនឡាញ (Online Supermarket) នៅទីនេះ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវពាណិជ្ជករ និង អតិថិជន ដែលជាអ្នកនិយមលេងហ្វេសប៊ុក ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពេញតម្រូវការជូនគ្នាទៅវិញទៅមក។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថា មិត្តរាល់គ្នានឹងចូលចិត្តនូវផ្សារលក់ផលិតផលតាមហ្វេសប៊ុកមួយនេះ ហើយយចូលរួមគាំទ្រនិងជំរុញឱ្យផ្សារនេះ ក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមក្នុងការស្វែងរកទំនិញនានា នៅកម្ពុជានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។

* បំរាមសម្រាប់អ្នកចូលរួម នៅក្នុងក្រុម ផ្សារទំនើបអនឡាញ (Online SuperMarket)

១. មិនត្រូវចែកចាយរូប ឬវីដេអូ អាសអាភាស
២. មិនត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍ ឬរូបភាពប្រមាថ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ
៣. មិនត្រូវចែកចាយព័ត៌មាននយោបាយ សង្គម ឬសន្តិសុខ
៤. មិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពដើម្បីឆរបោក ឬធ្វើឱ្យខាតផលប្រយោជន៍ ឬសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ
៥. មិនត្រូវចែកចាយដំណឹងមិនពិត*ចូរចងចាំថា «ផ្សារនេះនឹងមិនអាចដំណើរការល្អបានទេ បើគ្មានការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នា»

* បំរាមសម្រាប់អ្នកចូលរួម
១. មិនត្រូវចែកចាយរូប ឬវីដេអូ អាសអាភាស
២. មិនត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍ ឬរូបភាពប្រមាថ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ
៣. មិនត្រូវចែកចាយព័ត៌មាននយោបាយ សង្គម ឬសន្តិសុខ
៤. មិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពដើម្បីឆរបោក ឬធ្វើឱ្យខាតផលប្រយោជន៍ ឬសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ
៥. មិនត្រូវចែកចាយដំណឹងមិនពិត