និស្សិតពេទ្យកម្ពុជា-Medical Student Of Cambodia

សូមស្វាគមន៍ បងប្អូន មិត្តភក្តិនិស្សិតគ្រប់គ្នាដែលមានវត្តមានក្នុងក្រុមនេះ ។ ក្រុម និស្សិតកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនិស្សិតខ្មែរ ដែលមានគោលបំណងក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹងដល់គ្នាទៅវិញ ទៅមក ជាផ្នែកមួយជួយអោយការសិក្សារបស់យើងមានភាពរីកចម្រើន ។ ក្នុងក្រុមនេះ ក្នុងនាមខ្ញុំជា Admin ក្រុម ខ្ញុំសូមស្នើរដល់បងប្អូន មិត្តភក្តិនិស្សិតទាំងអស់មេត្តាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹងដោយធ្វើការ Post ជា រូបភាព វីដេអូ រឺព័ត៌មានដែលទាក់ទង នឹងចំនេះដឹងពេទ្យ ។ ជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយរបស់មួយចំនួនជាលក្ខណៈឯកជន មិនបម្រើផលប្រយោជន៍រួមនៃក្រុម ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សមាជិកទាំងអស់គ្នានឹងសម្តែងនូវទឹកចិត្តរាប់អានគ្នាយ៉ាងល្អ ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរ ។