Eritrean Youth Solidarity for National Salvation (EYSNS)

Eritrean Solidarity Movement for National Salvation
ደምዳሚ መግለጺ

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ካብ ዕለት 24, ግንቦት ክሳብ 01, ሰነ 2014 ንትሽዓተ መዓልታት ዝተጋበአ ቀዳማይ ቦኽሪ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ። ስምረት ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ዋዕልኡ ንሓደ መዓልቲን ፈረቓን ዝገበሮ ገምጋም ንኩነታት ህዝብን ሃገርን ብዕምቆት ፈቲሹ።

ኣብዚ ፈላሚ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረት ቀንዲ ዘተኮረለን ጉዳያት፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ህዝባን እዩ፡ ጉባኤ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብኹሉ መዳዩ ገምጊሙ። ኣብ ገምጋሙ ኩነታት ሃገር ካብ ዕለት ናብ ዕለት፡ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ፡ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ብኩሉ መዳዩ የንቆልቁል ምህላው ተገንዚቡ፡ ጉባኤ ኣብ ገምጋሙ ከምህዝብን ሃገርን በዚ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ግጉይ መገዲ መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓደጋ ናብ ኣዚዩ ከቢድ ሓደጋ ገጹ ይኸይድ ምህላው ኣስሚሩሉ። እቲ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት መዕገቲ ኣልቦ ስደት፡ ሕሱም መነባብሮ ህዝቢ፡ ድኽነት፤ ግፍዕን ማእሰርትን ብሓፈሻ ክትገልጾ ዘሸግር ዘይተኣደነ ኢሰብኣዊ ተግባራት መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ረኺብዎ።

ካብዚ ቀጺሉ ብዛዕባ ጉዕዞ ስምረት ብዕምቆት ዘቲዩ። ኣብዚ ጉዳይ ጉባኤ ነቲ ስምረት ኣብ ጉዕዞ ዝሓለፎም ኩሎም መሰናኽላት፡ ዝዓመሞም ዕዮታት፡ ብድሆታትን ሕጽረታትን ተጻብኦታት ፈቲሹ። ጉባኤ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ዝሓለፎ ጉዕዞን እዋናዊ ዓቕሚታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ስምረት ካብ ደረጃ ማሕበር ናብ ደረጃ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሰጋገር ወሲኑ። ብተወሳኺ ጉባኤ ነቲ ስምረት ብመንእሰያት ጥራይ ዝብል ኣካይዳኡ ንኩሉ ብዘሳትፍ መልክዕ ንምግባር ካብቲ ዝጸንሖ ስም "ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር" ዝብል ናብ "ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር" ክትካእ ወሲኑ።

ነቲ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ውራይ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ናይቀዳማይ ቀዳምነት ዕማሙ ምዃኑ ኣረጋጊጹ፤፤ በዚ መሰረት ነዚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎናይ ኣፍ ኣርክቡ ህሞት ግቡእ ምላሽ ንምሃብ ምስኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣብ ሓባራዊ ዕላማ ቀዳምነታት ሰሪዑ ሕቶ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ምላሽ ክህብን ምስኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ሓቢሩ ክሰርሕን ምዃኑ ድልውነቱ ኣረጋጊጹ።

ጉባኤ ነቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ ከምንድፊ ተታሒዙ ዝጸንሐ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ስነሓሳብን ሕጊ ህንጻን በብጉጅለታት ተመቓቒሉ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ በጺሑ። ነቲ ዝተዛተየሉ ድማ ብምሉእ

ድምጺ ኣጽዲቑ፤፤ እዚ ክልተ ሰነዳት ድማ ከም መወከሲን መምርሕን ሰነዳት ኮይኑ ከገልግል ብድምጺ ኣጽዲቕዎ። ነቲ ዝጸደቐ ሰነዳት መምርሒ ዕዮኡ ክኸውን ዝተቐበለ ተግባኣይ ነቲ ቀዳማይ ዕማም ምድሓን ህዝብን ሃገርን ንምዕዋት ከም ቀንዲ ውራዩ ገይሩ ዝነጥፍ ዕስራን ሓደን ዝኣባላቱ ሓሙሽተ ተጠባበቕቲ ዝሓዘ መሪሕነት ብዲሞክራሲያዊ መገዲ መሪጹ።

ነዚ ከምሕዱር ሕማም ኮይኑ ከምህዝቢ ኣብሓደጋ ዘይምቕጻል ዘምርሕ ዘሎ ጉዳይ ስደትን ስደተኛታትን ብደረጃ ጉባኤ ብዕምቆት ዘቲዩሉ። በዚ ድማ ጉባኤ ኣብ መዳይ ስደተኛታት ምሕጋዝ ትነጥፍ ዓለምለኻዊ ናይ ስደተኛታት ሽማግለ ብደረጃ ስምረት ክትቀውም ወሲኑ። ነቲ ውሳነ ድማ ብድምጺ ኣጽዲቑ።


ኣብዚ ነካይዶ ዘሎና ቀጻሊ ቃልሲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ሓደ ካብቲ ጎሊሑ ዝረኤ ብኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ምዃኑ ገምጊሙ። ሱታፌ ደቂ ኣኒስትዮ ኤርትራ ከም ኣካል ፍርቂ ሕብረተሰብ ኣብ ቃልሲ ክህልወን ዝግብኦ ዕዙዝ ኣበርክቶ ብምልላይ ፍሉይ ኣቓልቦ ተዋሂቡ ክስረሓሉ ኣስሚሩሉ።

ኣብቲ መስርሕ ጉባኤ በቶም ካብ ስዳን ዝመጹ ኣካላት ስምረት ዝኾኑ ኣሕዋት ብገዛእ ፍቓዶም ዝቐረበ ናይ ምስሓብ ምርጫ ካብ ጉባኤ ስምረት፡ ብደረጃ ጉባኤ ተዘትዩሉ ንምፍትሑ ተበግሶታት ተወሲዱ። እንተኾነ እቲ ጉዳይ ከምቲ ዝተሓሰበ ኣይኮነን። ጉባኤ ነፍስ ወከፍ ኣካል ናይገዛእ ርእሱ ምርጫ ኣኽቢሩ ነቲ ዝተረፈ ጉዳይ ብብስለት ሒዙ ድሙቕ ናይ መሰናበቲ እንግዶት ብምግባር ኣሳናቢትዎም። እዚ ድማ ኣብደምበ ቃልስና ከምሓዲሽ ክምዕብል ከምዘለዎ ደረጃ ንቅሓቱ ዘረጋገጸ ፖለቲካዊ ባህሊ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣመስኪሩ። ምኽንያቱ ነቲ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ከም ጸጋ ብምርኣይ ብሰላማዊ ዘተን ስልጡን ኣገባብን ምፍትሑ ሓደ ዝላ ንቕድሚት ከምዝኾነ ዘረገግጸ ኣጋጣሚ እዩ።

ጉባኤ ነቶም ኣብቲ ቃልሲ ዝነጥፉ ዘለው ናኣሽቱ ስምረታውያን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ቀዲሙ ዝጽዋዓሉ ዝነበረ ስም መጸዊዒኦም ክኸውን ወሲኑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ህልው ኩነታት ሃገርና ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ምዃኑ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ንኹሉ ደላዪ ፍትሒ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ነጺሩሉ ይርከብ። በዚ መሰረት ጉባኤና ከም ቀዳማይ ዕዮኡ `ምድሓን ህዝብን ሃገርን` ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ንምዕዋቱ እጅገኡ ሰብሲቡ ተበጊሱ ኣሎ። ጉባኤ ነዚ ውራይ ኣመልኪቱ ጻዋዒት ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንሓይልታት ምኽልኻል ኤርትራ የቕርብ።

ኣብመወዳእታ ጉባኤ ነቲ ብህዝብን መንግስትን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝተገብረልና ኩሉ መዳያዊ ሓገዛት ብስም ኩሉ ደላዪ ፍትሒ ኤርትራ ብልቢ ነመስግን፤፤

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!
ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም!
ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር

1, ሰነ 2014