FundingVN - Huy động vốn cộng đồng Việt Nam

FundingVN là đơn vị Huy động vốn cộng đồng được thành lập vào đầ...u năm 2013, nhằm hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp Việt Nam thực tập các chiến dịch gọi vốn cộng đồng theo chuẩn Quốc tế, và hiện đang là nền tảng Huy động vốn Công đồng duy nhất, có nhiều trải nghiệm thực tế nhất đang được ươm mầm và phát triển Việt Nam.