ပယင္း ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း နီလာ ပတၳျမား ရတနာမ်ား ( အရိုင္း/အယဥ္) ၀ယ္ေရာင္း

ပယင္း ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း နီလာ ပတၳျမား ရတနာမ်ား ( အ႐ိုင္း/အယဥ္) ဝယ...္ေရာင္း မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ Member မ်ားေရာင္း/ဝယ္လိုေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို post တြင္ေဖၚျပၿပီးလြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ႏိူင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းျပစြာေဝဖန္ျခင္းကိုတားျမစ္ပါတယ္။ေက်က္မ်က္ရတနာႏွင့္မဆိုင္ေသာ post မ်ားကိုတင္ခြင့္မရွိပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။