ทนายความไทย ; Thai Lawyer

กลุ่ม. ทนายความไทย ; Thai Lawyer.. ***
เป็นกลุ่มชุมชนของทนายความ. เพื่อการประกาศแจ้งข่าวสาระให้แก่กัน รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนานาทัศนะตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดถึงการให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.อีกประการหนึ่ง.
ดังนั้น สมาชิกของกลุ่มนี้.จึงต้องเป็นทนายความ และหรือ บัณฑิตทางกฎหมาย, นักศึกษากฎหมาย.ผู้ที่มีเจตน์จำนงมุ่งหมาย.ในอันที่จะเป็นทนายความ.จริง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้.ก็เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรและสถาบันวิชาชีพทนายความ.ให้เป็นหลักประกันความยุติธรรมแก่สังคมไทย และให้ได้ธำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิ, ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพนี้.สืบต่อไป
ขอขอบคุณ.สำหรับการ Post , Like , Comment, Share และการ Add เชิญชวนเพื่อนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชนนี้ จนทำให้พวกเรา.ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ และได้พบเจอกับเพื่อนเก่า.กันอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาเนิ่นนาน.
มิตรภาพดี ๆ ของพวกเรา.จงมั่นคงยั่งยืนตลอดไป../ ***

Thai.Lawyer.Th@groups.facebook.com
https://www.facebook.com/groups/Thai.Lawyer.Th/