Nhân viên Công tác xã hội Việt Nam - Vietnamese Social workers

Với mong muốn tạo ra một mạng lưới rộng khắp những nhân viên CTXH tại Việt Nam, chúng tôi thành lập GROUP những người làm CTXH tại VN. Mục đích của group nhằm tạo cơ hội cho các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực hành cũng như thúc đẩy việc phát triển nghề CTXH tại VN...

Nếu bạn là nhân viên CTXH, hoặc có bạn bè người thân quen làm CTXH, hãy giới thiệu để cùng tham gia bàn luận và chia sẻ!